O ZPSWR Nr 1

   Kadra

   Historia ZPSWR Nr 1

   Oferta edukacyjna


   SOSW Nr 12

   Szkoła podstawowa

   Szkoła przysposabiająca
      do pracy


   Świetlica szkolna

   Internat


   ORW Nr 1   Wczesne wspomaganie   Projekty i Programy

   Publikacje nauczycieli

   Sukcesy uczniów

   Nasze prace

   Aktualności

   Galeria zdjęć

   Dni wolne - 2018/2019

   Drużyna harcerska

   Facebook

   Kontakt

   Zamówienia Publiczne

   BIP

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 jest przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Oferta Ośrodka jest skierowana także do dzieci ze sprzężeniami, u których oprócz upośledzenia umysłowego występują np. porażenie mózgowe, autyzm, padaczka itp.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest ukończony 7 rok życia oraz orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

W skład Ośrodka wchodzą:

Treści nauczania są w pełni dostosowane do możliwości uczniów. Zostały one zawarte w indywidualnych programach edukacyjnych.

Klasopracownie są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne oraz komputery.

Priorytet stanowi dobro naszych dzieci. Rozwijamy tkwiące w nich możliwości, tak by mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją oraz bronić się przed tym, co w świecie jest złe - zachowując przysługujące im prawo do "bycia innym".

W Ośrodku są zatrudnieni psycholog i pedagog, którzy współpracują z rodzicami, nauczycielami oraz różnymi instytucjami. Pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz niosą doraźną pomoc w sytuacjach szczególnie trudnych. Wskazują sposoby pracy z dzieckiem oraz pomagają w doborze zajęć rewalidacyjnych dla dzieci w celu wyrównywania ich deficytów lub rozwijania zdolności.

Ośrodek, dzięki dobrze wykształconej kadrze pedagogicznej i specjalnym metodom pracy, stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwości wyrównania deficytów rozwojowych lub braków edukacyjnych. Ponadto prowadzimy działalność na rzecz szeroko rozumianej integracji. Zapraszamy dzieci z innych szkół. Organizujemy wspólne imprezy.